Zoek

A28 Zon en wind

Energie opwekken zon wind project A28 duurzaam nijkerk

Duurzaam energie opwekken langs de A28

Het project Duurzame Verbinding A28 is onderverdeeld in verschillende deelprojecten:

  1. Windmolens
  2. Zonnevelden op land
  3. Onderstation
  4. Zon op daken en op restgronden

Zo hopen we een aanzienlijk deel van de hoeveelheid energie die nodig is voor alle huishoudens in Nijkerk duurzaam op te wekken.

De zon en wind zijn schone, oneindige en daarmee duurzame bronnen om energie mee op te wekken. En dat hebben we nodig om in 2050 energieneutraal te zijn in Nijkerk.

Onderzoek naar de effecten

Nijkerk wil haar duurzaamheidsambitie bereiken met het plaatsen van maximaal 40 hectare aan zonnevelden en minimaal twee windturbines. De gemeenteraad heeft hiervoor in 2020 zoekgebieden aangewezen. Onderzoek moet uitwijzen of er binnen de zoekgebieden inderdaad geschikte locaties zijn. Verder wordt er onderzoek gedaan naar een geschikte locatie voor een onderstation

De concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) is een plan van aanpak. De concept-NRD beschrijft hoe het onderzoek naar de effecten plaatsvindt. Uit dat onderzoek moet blijken of in de komende jaren windturbines mogelijk zijn. En zo ja, waar, hoeveel en hoe hoog. Op basis daarvan besluit de gemeenteraad uiteindelijk of de windturbines en de zonnevelden er daadwerkelijk kunnen komen.

De concept-NRD kunt u hier downloaden:

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven over de ontwikkelingen van het project Duurzame Verbinding A28, dan kunt u zich hieronder aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.

De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om in Nijkerk energie duurzaam op te wekken in het volgende zoekgebied:

Mogelijke locatie windmolens

Noord: deze bevindt zich oostelijk langs de A28, tot grofweg halverwege de bedrijfsterreinen Watergoor en Arkervaart Noord
Zuidelijk: deze bevindt zich zowel oostelijk als westelijk (destijds op verzoek van de Raad) van de A28, grofweg rondom de op- en afrit Nijkerk Zuid/Vathorst. Westelijk van de A28, niet verder dan de Palestinaweg en noordelijk de Bunschoterweg. Het zoekgebied ligt deels over de Flier, deels over Arkerpoort en overlapt deels zoekgebied voor de zonnevelden.

Mogelijke locatie 40 hectare zonnevelden

Deze bevindt zich westelijk van de A28, zo veel mogelijk direct langs de A28 en ten zuiden van de Bunschoterweg

Zoekgebied 150 kV onderstation en energieopslag

Deze bevindt zich oostelijk van de A28 en bestrijkt de Flier en het gebied zuidelijk daarvan.

Samenwerking regio Foodvalley

Nijkerk maakt samen met 7 andere gemeenten deel uit de regio Foodvalley. Op 24 juni 2021 heeft de gemeenteraad van Nijkerk de Regionale Energie Strategie 1.0 vastgesteld. Hiermee stemt de gemeente in met de plannen in de Regio Foodvalley om duurzame elektriciteit op te wekken. Voor Nijkerk gaat het om minimaal twee windmolens en maximaal 40 hectare aan zonnevelden.

Mogelijke locaties

De gemeenteraad van Nijkerk heeft in september 2021 twee zoekgebieden aangewezen die het meest kansrijk zijn om duurzame energie op te wekken.

Vervolgens is een onderzoek gestart om – samen met omwonenden, bedrijven en andere betrokkenen – te kijken of er inderdaad geschikte locaties zijn.

Participatie

Dit is het begin van een uitvoering participatietraject. Met het onderzoek wil de gemeente helder krijgen wat de effecten van windmolens en zonnevelden zijn op de omgeving. Dit gebeurt in een zogenaamde milieueffectrapportage (m.e.r.). Op basis daarvan besluit de gemeenteraad uiteindelijk of de windmolens en de zonnevelden er daadwerkelijk kunnen komen.

De gemeente kan niet zomaar windmolens en zonnevelden plaatsen. Dit vraagt een zorgvuldig proces en een gedegen en onafhankelijk onderzoek. Daarvoor volgt Nijkerk de wettelijke procedure voor een milieueffectrapportage (m.e.r.). Dit helpt om de effecten op de omgeving goed in beeld te krijgen.

Onderzoek naar effect op omgeving

De gemeente wil bijvoorbeeld onderzoeken wat het effect is van verschillende hoogtes van de windmolens. Er worden verschillende aspecten onderzocht die te maken hebben met gezondheid, geluid, slagschaduw en de gevolgen voor natuur en landschap.

Op basis van al die onderzoeken wordt duidelijk of er windmolens mogelijk zijn. En zo ja, wat de beste plek is en hoe hoog ze kunnen worden.

Als onderdeel van de m.e.r. worden bewoners, bedrijven en andere betrokkenen gevraagd mee te denken. Verder is het plan van aanpak voor de m.e.r. naar bestuurs- en adviesorganen gestuurd. Ook de Commissie m.e.r. buigt zich over de Nijkerkse plannen.

De Commissie m.e.r. is een landelijke, onafhankelijke commissie bestaande uit specialisten uit verschillende vakgebieden. De Commissie m.e.r. heeft inmiddels een advies uitgebracht over het plan van aanpak.

Dit adviseert de Commissie m.e.r.

Lees hier het advies van de Commissie m.e.r.

Nijkerk maakt deel uit van de Regio Foodvalley. Het duurzaam opwekken van energie, met windmolens en zonnevelden, doen we in samenwerking met de 7 andere gemeenten uit deze regio. Daarvoor hebben we een regionaal beleid opgesteld. Het project A28 Zon en Wind maakt hier onderdeel van uit.

Hoe we Duurzame Energie gaan opwekken staat omschreven in de Regionale Energie Strategie. Lees hier de korte versie van de Regionale Energie Strategie RES 1.0

Ga naar de inhoud