Zoek
ter inzage provincie Gelderland

Ter inzage: plan onderzoek naar effect windbeleid en RES door prov. Gelderland

Van 13 februari tot en met 20 maart 2023 kunt u uw mening geven over de onderzoeksagenda milieu Windbeleid en Regionale Energiestrategie van provincie Gelderland. De onderzoeksagenda is het plan voor een onderzoek. In dit geval wil provincie Gelderland onderzoek doen naar wat het effect op het milieu kan zijn bij verschillende potentiële locaties voor windmolens en zonnevelden.

Wat is een onderzoeksagenda milieu

De onderzoeksagenda heet officieel de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). In deze notitie staat wat de provincie precies wil onderzoeken, hoe dit gebeurt en hoe ze mensen en organisaties hierbij gaat betrekken. In de onderzoeksagenda staat ook om welk gebied het gaat en wat de provincie niet gaat onderzoeken. Zoals zon op daken, omdat de invloed daarvan op het milieu gering is.

Reageren

Provincie Gelderland nodigt u uit om de onderzoeksagenda te lezen en hier een reactie op te geven. Bijvoorbeeld:

 • Welke kansen en dilemma’s ziet u voor de provincie, voor het opwekken van wind- en zonne-energie en warmte?
 • Mist u onderzoeksthema’s? Zo ja welke?
 • Wat zou u specifieker onderzocht willen hebben in het effectonderzoek en waarom?

Digitale informatiebijeenkomsten

Provincie Gelderland organiseert een aantal digitale bijeenkomsten waarin ze de reden en aanpak van het milieuonderzoek toelicht en vertelt wat er in de onderzoeksagenda staat.

 • Donderdag 2 maart en woensdag 8 maart 2023 van 15.30 tot 17.00 uur voor professionals (overheden, energiecoöperaties, milieuorganisaties, enzovoort)
 • Dinsdag 7 maart 2023 van 19.30 tot 20.45 uur voor inwoners en belangvertegenwoordigers.
M.e.r. staat voor milieueffectrapportage en is de gebruikelijke term voor het proces om te komen tot de rapportage. Het milieueffectrapport zelf schrijven we met hoofdletters: MER. In een m.e.r. worden de milieueffecten van een plan of project onderzocht. Denk bijvoorbeeld aan leefbaarheid, landschap en natuur. Ook positieve milieueffecten worden onderzocht, zoals vermeden CO2-uitstoot en fijnstof. Zo kan de overheid de milieueffecten meenemen bij haar besluit over het plan of project.
NRD staat voor Notitie Reikwijdte en Detailniveau. We noemen dit ook wel een onderzoeksagenda. De NRD is een onderdeel van de m.e.r. In de notitie staat welke alternatieven en milieu-onderdelen in het onderzoek worden meegenomen (reikwijdte) en hoe uitgebreid en op welke manier (detailniveau). De Notitie Reikwijdte en Detailniveau is één van de eerste stappen in de m.e.r.
Het m.e.r. is de afkorting voor milieueffectrapportage en wordt gebruikt om te verwijzen naar het proces of doel wat ermee wordt beoogd. Een planMER is het rapport met de resultaten.
 • De provincie lezen alle reacties (zienswijzen) zorgvuldig
 • Ze maakt een reactienota waarin ze reageert op de zienswijzen
 • Gedeputeerde Staten stellen de reactienota en de onderzoeksagenda (NRD) vast. Dit zijn de uitgangspunten van het milieu-onderzoek (planMER)
 • Deze reactienota is openbaar, iedereen die een zienswijze indiende krijgt daar bericht van
 • Op het milieu-onderzoek kan ook gereageerd worden, de reacties op de zienswijze komen weer in een openbare reactienota
 • Het planMER van provincie Gelderland is rond de zomer afgerond.

Ook provincie Utrecht is van plan onderzoek te doen naar de wat het effect op het milieu zal zijn bij verschillende potentiële locaties voor windparken en zonnevelden. Dit onderzoeksplan ligt tot en met 05-04-2023 ter inzage. Lees er hier meer over.

Delen
Ga naar de inhoud