Zoek
Windmolen onderzoek effecten A28 Nijkerk duurzaam opwekken energie

Ruim 200 reacties over windmolens en zonnevelden langs A28

De gemeente Nijkerk heeft ruim 200 reacties en zienswijzen ontvangen over het plaatsen van windmolens en zonnevelden langs de A28. Bewoners, bedrijven en andere organisaties konden tot 11 november 2021 reageren op het concept-plan van aanpak (Notitie Reikwijdte en Detailniveau).

Dit plan beschrijft hoe het onderzoek naar de effecten van eventuele windturbines en zonnevelden kan worden uitgevoerd. De reacties en zienswijzen worden gebruikt om het plan van aanpak aan te scherpen. Vervolgens wordt dit voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarna kan het eigenlijke onderzoek plaatsvinden. Dit gebeurt naar verwachting in de loop van 2022.

Zorgen van inwoners

Veel mensen maken zich zorgen over de eventuele komst van windturbines, met name bij Nijkerk-Zuid. “Ik begrijp die zorgen heel goed. Uit de reacties blijkt dat de bewoners het tegengaan van zaken als (laagfrequent) geluid, slagschaduw, waardevermindering van de woning en het verspreiden van het fijnstof van de A28 in de wijken erg belangrijk vinden”, aldus wethouder Harke Dijksterhuis.

“De reacties bevatten zeer waardevolle input. Dat helpt ons het plan van aanpak aan te passen. Dat vinden we belangrijk, want we willen de effecten van eventuele windturbines en zonnevelden zo goed mogelijk in beeld krijgen.”

Project A28

Met het project Duurzame Verbinding A28 – of kortweg Project A28 – wil de gemeente Nijkerk een deel van de opgave van duurzame opwek en energiebesparing realiseren. Deze thema’s vallen onder de Regionale Energie Strategie RES 1.0 Foodvalley. Hierin is aangegeven wat Nijkerk en de andere gemeenten in de regio Foodvalley bij willen dragen aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen.

Voor een belangrijk deel gaat het om het opwekken van duurzame energie uit zon en wind. Nijkerk wil op deze manier in 2030 in totaal 280 Terajoules duurzame energie opwekken.

Windmolens en zonnevelden

Nijkerk wil haar duurzaamheidsambitie bereiken met het plaatsen van maximaal 40 hectare aan zonnevelden en minimaal twee windmolens. De gemeenteraad heeft hiervoor in 2020 zoekgebieden aangewezen. Onderzoek moet uitwijzen of er binnen de zoekgebieden inderdaad geschikte locaties zijn.

Het project omvat verder de aanleg van zonnepanelen op de geluidswal oostelijk langs de A28, en energiebesparing en duurzame opwek op bedrijfsterreinen. Ook wordt onderzocht of een onderstation in het hoogspanningsnet en grootschalige energieopslag kunnen worden ontwikkeld.”

Onderzoek naar geschiktheid locaties

Wethouder Dijksterhuis: “Windmolens en zonnevelden kunnen en willen we niet zomaar plaatsen. Dit vraagt een zorgvuldig proces en een gedegen, onafhankelijk onderzoek. Daarvoor volgen we de wettelijke procedure voor een milieueffectrapportage (m.e.r.). Juist deze procedure helpt ons om de effecten op de omgeving goed in beeld te krijgen. We willen bijvoorbeeld het verschil onderzoeken tussen windmolens op Smitspol (Nijkerk-Noord) en bij de afrit Nijkerk-Zuid.”

Dijksterhuis vervolgt: “Ook gaan we onderzoeken wat het effect is van verschillende hoogtes van de windmolens. We kijken naar aspecten zoals gezondheid, geluid, slagschaduw en de gevolgen voor natuur en landschap. Pas daarna trekken we verdere conclusies. Op basis van al die onderzoeken wordt duidelijk of er windmolens mogelijk zijn. En zo ja, wat de beste plek is en hoe hoog ze kunnen worden. Dit onderzoek gaat alles bij elkaar zeker een jaar duren.”

Inbreng bewoners en bedrijven

Op dit moment worden alle ingediende reacties en zienswijzen doorgenomen. Deze worden samen met de beantwoording, samenvatting en conclusies (geanonimiseerd) verwerkt in een concept-inspraaknotitie. In januari vinden bijeenkomsten plaats waar de concept-inspraaknotitie met bewoners, bedrijven en andere betrokkenen wordt besproken.

Vervolgens mag de gemeenteraad zich uitspreken over de aanpassing van het plan van aanpak. Na goedkeuring van de gemeenteraad kunnen de eigenlijke onderzoeken beginnen. Het einddoel is een Milieueffectrapport (MER).

Klankbordgroep

De gemeente wil het onderzoek graag samen met bewoners, bedrijven en andere betrokkenen vormgeven in een klankbordgroep. De klankbordgroep krijgt een adviesfunctie met als opdracht te controleren dat het onderzoek zo onafhankelijk en volledig mogelijk wordt uitgevoerd.

Daarnaast moet de klankbordgroep waarborgen dat de bewoners, bedrijven en andere partijen goed bij het proces betrokken blijven en dat ook ervaringen uit andere delen van het land goed worden meegenomen. Een van de eerste punten die in de klankbordgroep behandeld worden is de vraag hoe het onderzoek naar geluidseffecten en -overlast het best kan worden uitgevoerd.

Delen
Ga naar de inhoud