A28 participatie

Participatie project A28 duurzame opwek energie Nijkerk

Participatie: meepraten en meedoen

Verduurzamen doen we samen. U bent dan ook van harte welkom om mee te praten, mee te denken en mee te doen in het project A28 zon en wind.

De plannen voor het opwekken van duurzame energie langs de A28 zijn tot stand gekomen in dialoog met de omgeving. Bewoners, bedrijven en andere betrokkenen konden meedenken, vragen stellen en ideeën aandragen.

Stap voor stap

Op 27 november 2019 en 13 januari 2020 zijn hier speciale informatiebijeenkomsten over gehouden.

De input die tijdens deze bijeenkomsten werd gegeven, is meegenomen naar de expertmeetings op 10 februari 2020 en 10 maart 2020. De resultaten van alles bij elkaar vormden mede de basis voor latere raadsbesluiten.

Milieueffectrapportage

De volgende stap is een onderzoek naar de effecten van het plan. In de vorm van een milieueffectrapportage (m.e.r.). Op 6 september 2021 heeft het college van B & W het plan van aanpak voor de m.e.r. vastgesteld. Officieel is dit de Notitie reikwijdte en detailniveau duurzame verbinding A28 (NRD).

Dit was de start van een officiële procedure om te kijken of het inderdaad mogelijk is om duurzame energie op te wekken door middel van windmolens en zonnevelden.

Reacties en zienswijzen

Het concept van deze onderzoeksopdracht (de concept-NRD) heeft van 27 september 2021 tot en met 10 november 2021 ter inzage gelegen. Zodat inwoners van Nijkerk een zienswijze konden indienen. Dat kon zowel schriftelijk, tijdens de inspraakavond op 11 oktober en tijdens het inloopspreekuur op 27 oktober.

De gemeente heeft een gebied langs de A28 op het oog als locatie voor windmolens en zonnevelden. Maar voordat die er komen, wil de gemeente eerst weten wat het effect ervan op de omgeving zal zijn. Zoals het (laagfrequent) geluid en de slagschaduw van windmolens, de impact op de natuur in de omgeving, de verspreiding van fijnstof en waardevermindering van woningen.

Milieueffectrapportage

Daarom wordt daar onderzoek naar gedaan in de vorm van een milieueffectrapportage (m.e.r.). Op 6 september 2021 heeft het college van B & W het plan van aanpak voor de m.e.r. vastgesteld. Officieel is dit de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).

Dit was de start van een officiële procedure om te kijken of het inderdaad mogelijk is om duurzame energie op te wekken door middel van windmolens en zonnevelden.

Reacties en zienswijzen

Het concept van deze onderzoeksopdracht (de concept-NRD) heeft van 27 september tot en met 10 november 2021 ter inzage gelegen. Zodat inwoners van Nijkerk een zienswijze konden indienen. Dat kon zowel schriftelijk, tijdens de inspraakavond op 11 oktober en tijdens het inloopspreekuur op 27 oktober.

Er zijn ruim 200 reacties en zienswijzen binnengekomen. Deze worden samen met de beantwoording, samenvatting en conclusies  verwerkt in een concept-inspraaknotitie.

De gemeente wil het onderzoek naar de effecten van windmolens en zonnevelden in het zoekgebied langs de A28 graag samen met bewoners, bedrijven en andere betrokkenen vormgeven. Daarom is er een klankbordgroep opgericht.

Adviseren en controleren onderzoek

De klankbordgroep heeft een adviesfunctie, met als opdracht: controleren dat het onderzoek zo onafhankelijk en volledig mogelijk wordt uitgevoerd.

Daarnaast moet de klankbordgroep waarborgen dat inwoners, bedrijven en andere partijen goed bij het proces betrokken blijven. En dat ook ervaringen uit andere delen van het land goed worden meegenomen.

Eén van de eerste punten die in de klankbordgroep behandeld wordt, is de vraag hoe het onderzoek naar geluidseffecten en -overlast het best kan worden uitgevoerd.

Meer informatie over de klankbordgroep

Wilt u meer informatie over de klankbordgroep? Dan kunt u contact opnemen met Marjo Konijnenbelt via m.konijnenbelt@nijkerk.eu.

Naast de klankbordgroep worden er meerdere ontwerpgroepen gestart.

De ontwerpgroepen denken mee bij uiteenlopende onderwerpen in het ontwerpproces. Enkele voorbeelden:

 • Hoe kun je de energietransitie het beste vormgeven?
 • Waar en hoe kunnen de zonnevelden en windmolens het beste worden ingepast?
 • Hoe houden we bij de inpassing rekening met de effecten?

Meer informatie over de ontwerpgroepen

Wilt u meer informatie over de ontwerpgroepen? Dan kunt u contact opnemen met Marjo Konijnenbelt via m.konijnenbelt@nijkerk.eu.

Wanneer u op de hoogte wilt blijven over de ontwikkelingen van project A28 Zon en Wind, dan kunt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer eens per 2 maanden. U kunt zich bij iedere editie weer afmelden.

U kunt zich aanmelden door het onderstaande formulier in te vullen. Bij vragen kunt u een e-mail sturen naar duurzaamheid@nijkerk.eu.

  Privacyverklaring

  Wij organiseren regelmatig meedenk- en themabijeenkomsten. 

  Tijdens deze bijeenkomsten bespreekt een specialist een bepaald onderwerp. Op deze manier kunnen bewoners en bedrijven specifieke kennis op doen over een bepaald onderwerp.

  Wanneer er weer een themabijeenkomst georganiseerd wordt, dan vermelden wij dat op deze website onder Nieuws

  Kader project ‘Duurzame verbinding A28’

  Routekaart Energieneutraal Nijkerk 2050 (20 juni 2019)

  De Routekaart is te vinden op deze website, onder het kopje ‘Beleidsstukken duurzaamheidsbeleid’.

  De ambitie volgens de Routekaart is dat de gemeente Nijkerk in 2050 energieneutraal is. Dat houdt in dat alle energie die in de gemeente wordt verbruikt in 2050 duurzaam wordt opgewekt.

  Daarvoor worden twee sporen gevolgd:

  • energiebesparing: circa 1.963 TJ in 2050
  • opwekken van duurzame energie: circa 2.548 TJ in 2050

  De opgave is om deze opgave gefaseerd in stappen van vier tot vijf jaar uit te voeren. Deze stappen zijn enerzijds ingegeven door de bestuursperioden (gemeenteraadsverkiezingen) en anderzijds om vinger aan de pols te houden bij en in te spelen op technische ontwikkelingen (innovaties). Een van de uitgangspunten in de Routekaart is dat alle daken die daarvoor geschikt zijn worden benut voor het plaatsen van zonnepanelen.

  Voor 2030 is de opgave:

  • Energiebesparing: 794 TJ
  • Duurzame opwek: 900 TJ

  Project Duurzame verbinding A28

  De basis van dit project is het raadsbesluit van 28 mei 2020, punt 4.1 Opwek duurzame energie (2020 – 036), te vinden op deze site. Aan het besluit zijn verschillende documenten toegevoegd.

  In dit raadsbesluit is (onder meer) aangegeven dat binnen dit project ten minste de volgende doelstellingen worden nagestreefd:

  a. Het realiseren van een substantiële energiebesparing op de aanliggende bedrijventerreinen.
  b. Het realiseren van zo veel mogelijk duurzame opwek (zon op dak) op aanliggende bedrijventerreinen.
  c. Het realiseren van zo veel mogelijk duurzame opwek (zon in stedelijk weefsel) op de gronden ten oosten van de A28.
  d. Het realiseren van maximaal 40 hectare duurzame opwek (zonnevelden) in het zoekgebied langs de A28 ten zuiden van de Bunschoterweg.
  e. Het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek voor het realiseren van ten minste 2 windturbines langs de A28.
  f. Het versterken van de economische vitaliteit van de aanliggende bedrijventerreinen en het zo veel mogelijk behouden van de huidige zichtlocaties van bedrijven.
  g. Het versterken van de natuur- en landschapswaarden van de polder Arkemheen.

  In het kader van de concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau zijn later de volgende doelstellingen aan het project toegevoegd:
  h. Uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek voor een 150 kV-onderstation.
  i. Uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar grootschalige opslag van energie.

  Als opgave voor het opwekken van duurzame energie wordt in de periode tot en met 2023 daarbij gedacht aan:

  • Daken bedrijven: circa 41 TJ
  • Geluidwal/reststroken: circa 6 TJ
  • 40 hectare zonnevelden: circa 140 TJ
  • 2 windmolens: circa 140 TJ

  In dit raadsbesluit zijn ook opgaven geformuleerd voor duurzame opwek in de stad (woningen, gemeentelijk vastgoed, restgronden en overkappen van grotere parkeerterreinen) en duurzame opwek op agrarische daken.

  Ten slotte heeft de raad in hetzelfde besluit het Beleidskader duurzame opwek zon op land (bijlage 3 van het raadsbesluit) vastgesteld. Hierin is aangegeven dat er wordt gestreefd naar 50 procent financiële of project participatie. Deze geldt expliciet voor zonnevelden maar wij gaan ervan uit dat dit ook geldt voor windmolens.

  De inhoud van het bovengenoemde raadsvoorstel is tevens input geweest voor de Nijkerkse bijdrage aan de Regionale Energie Strategie Foodvalley (RES, raadsbesluit 2021-033, 24 juni 2021). Belangrijke uitgangspunten bij die besluitvorming zijn: zo veel mogelijk ontzien van landbouwgrond, duurzame opwek zo veel mogelijk te realiseren langs infra, zo veel mogelijk daken en restgronden benutten voor de opwek van duurzame energie en vooral inzetten op energiebesparing.

  Speelruimte binnen het project

  De volgende punten staan op basis van de voorgaande besluitvorming door de raad niet ter discussie:

  1. De ambitie of opgave voor energiebesparing en het opwekken van duurzame energie zoals aangegeven in het raadsvoorstel uit mei 2020.
  2. Zonnepanelen worden bij voorkeur geplaatst op daken, gevels en restgronden in het stedelijk gebied (geïntegreerd in het stedelijk gebied, bijvoorbeeld op geluidswallen/-schermen en overkapping van grotere parkeerterreinen) om het ontwikkelen van zonnevelden in het buitengebied (op landbouwgrond) zo veel mogelijk te beperken. In geval van grootschalige duurzame opwek gaat de voorkeur uit naar windmolens boven zonnevelden in het buitengebied.
  3. De keuze van het gebied langs de A28 is het eerste zoekgebied. De mogelijkheden om windmolens in de gemeente Nijkerk te plaatsen zijn op basis van een ruimtelijke analyse (quick scan) uit 2020 beperkt (schaars). Voor de gemeente zijn dan ook alle potentiële locaties (zoekgebieden) in de gemeente Nijkerk even belangrijk. Voor al deze gebieden zal de gemeente komende jaren naar verwachting een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren. Daarbij gaat het om de vraag of en zo ja waar en in welke vorm windmolens geplaatst kunnen worden. Binnen de potentiële locaties in de gemeente Nijkerk wordt als eerste een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van ten minste 2 windmolens en maximaal 40 hectare aan zonnevelden langs de A28.
  4. Het streven naar 50 procent financiële of projectparticipatie in zonnevelden of bij windmolens.

  De volgende punten staan open voor nadere uitwerking en discussie:

  1. De daadwerkelijke mogelijkheden (invulling, inpassing, vormgeving, locatie) van energiebesparing en de exacte invulling van het opwekken van duurzame energie in het projectgebied om de ambitie of de opgave te halen.
  2. De realisatiemogelijkheden voor ten minste 2 windmolens en/of maximaal 40 hectare aan zonnevelden. Het haalbaarheidsonderzoek levert daarvoor de onderbouwing. Als uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat de realisatiemogelijkheden voor windmolens en/of zonnevelden langs de A28 niet passen binnen het door de raad meegegeven kader dan wordt deze conclusie teruggelegd bij de gemeenteraad. In dat geval wordt de raad voorgesteld eerdere besluiten te heroverwegen.
  3. De exacte wijze waaraan de effecten van zonnevelden en windmolens worden getoetst, het zogenaamde toetsingskader. Insteek van de gemeente is dit toetsingskader te baseren op de meest actuele kennis en inzichten.
  Op basis van de bijeenkomsten in januari worden de voorlopige conclusies aangescherpt en gebundeld tot een concept-inspraaknotitie. Ook de concept-NRD wordt aangepast. Vervolgens stelt de gemeenteraad de inspraaknotitie definitief vast. Hetzelfde geldt voor het plan van aanpak (de NRD). Het streven is dat de gemeenteraad in het tweede kwartaal van 2022 hierover een besluit neemt.

  Wilt u regelmatig informatie ontvangen over het proces en het onderzoek? Stuur dan een e-mail naar Marjo Konijnenbelt via m.konijnenbelt@nijkerk.eu. We nemen uw mailadres dan op in onze mailinglijst.