Zoek
RES Foodvalley Nijkerk

Voortvarende aanpak nodig om doelstelling Regionale Energiestrategie te halen

De gemeente Nijkerk blijft zich inzetten voor het lokaal opwekken van duurzame energie. Dat doen in samenwerking met regio Foodvalley. Om aan het bod (de hoeveelheid energie die opgewekt kan worden) dat de regio heeft gedaan aan de rijksoverheid te voldoen, wil de gemeente twee windmolens, veertig hectare zonnevelden en zeven hectare zon op restgronden realiseren. .

Energieneutraal

Nijkerk wil in 2050 energieneutraal zijn en werkt hiervoor samen met andere gemeenten, waterschappen en provincies binnen de Regio Foodvalley. De ambitie voor 2030 heeft de Regio Foodvalley opgeschreven in de Regionale Energiestrategie (RES). Het gaat om maatregelen en projecten om duurzame energie op te wekken, energie te besparen en te stoppen met aardgas.

Uitdaging

Uit een recente voortgangsrapportage blijkt dat alle betrokken organisaties er een schepje bovenop moeten doen. Er is een voortvarende aanpak nodig om de doelstelling van de Regionale Energiestrategie te halen. Door diverse redenen kunnen projecten onder druk komen te staan. Denk aan filevorming op het net (netcongestie), nieuwe milieunormen voor windparken en de hoge rente. Elders in de regio zijn er strengere regels vanwege de aanwezigheid van de wespendief. “Om het RES-bod te halen zijn daarom de komende tijd op regioniveau extra projecten nodig”, zegt René Windhouwer. Hij is duurzaamheidswethouder van de gemeente Nijkerk en bestuurlijk trekker energieprogramma/RES Regio Foodvalley. “In Nijkerk moeten we vooral inzetten op het realiseren van ons bod, waarbij zorgvuldigheid gaat boven snelheid.”

Meer projecten nodig 

Op basis van de voortgangsrapportage concluderen Windhouwer en zijn regionale medebestuurders dat er op dit moment geen nieuwe regionale doelstelling nodig is. Het gaat er alleen om in de regio meer projecten voor te bereiden om die doelstelling te halen. Zowel op het gebied van grootschalige opwek van duurzame energie als de warmtetransitie en isolatie. Windhouwer: “Met het bod van 0,75 TWh draagt onze regio bij aan het realiseren van de landelijke doelstelling uit het Klimaatakkoord van minimaal 35 TWh in 2030. Zijn we klaar als we ons bod halen? Nee. Ons huidige elektriciteitsverbruik zal de komende tien jaar minimaal verdrievoudigen.”

Eerlijk verhaal

Windhouwer benadrukt dat het belangrijk is om te blijven werken aan maatschappelijk draagvlak. “En het helpt als we met elkaar voortdurend een consistente boodschap afgeven over de noodzaak van het opwekken van duurzame elektriciteit op land, los van politieke ontwikkelingen. De uitvoering van het Energieprogramma/RES in de Regio Foodvalley moet eerlijk en rechtvaardig zijn. Met aandacht voor lasten en lusten, met name voor mensen die in de zoekgebieden wonen. Dat betekent eerlijke informatie, ruimte voor lokaal eigendom en fatsoenlijke compensatie voor degenen die rechtstreeks schade lijden.”

Cruciaal puzzelstuk

Energie is volgens Windhouwer een cruciaal puzzelstuk als het gaat over het toekomstbestendig maken van de regio. “De voortgangsrapportage leert ons dat we als overheden met de maatschappelijke partners continu moeten samenwerken aan een goede ruimtelijke inpassing van opgaven als wonen, stikstof, industrie en natuur. Altijd met oog voor de energie die nodig is voor deze opgaven in de komende decennia.”

Energie noodzakelijk onderdeel

Windhouwer tot slot: “Energie moeten we nog meer zien als een integraal onderdeel van de ruimtelijke puzzel én als noodzakelijke voorwaarde voor een goed economisch vestigingsklimaat en een aantrekkelijke woon- en leefomgeving. Regionale samenwerking zouden we moeten gebruiken om opwekcapaciteit effectief te realiseren en procedures te versnellen.”

Delen
Ga naar de inhoud